• Home
 • Educatieve Crisisopvang

Educatieve Crisisopvang

tab2

“Back to school”

Zoekt u Educatieve Crisisopvang in de regio Grave, Wijchen, Nijmegen, Oss, Uden en Veghel? Wij bieden deze voorziening aan. De Educatieve Crisisopvang is bedoeld voor leerplichtige kinderen/jongeren waarbij om uiteenlopende redenen sprake is van schooluitval of dreigende schooluitval. Dit kan onder andere het geval zijn wanneer:

 • de school het kind geen passende begeleiding (meer) kan bieden;
 • school van inschrijving de leerling op een passende time out voorziening wil plaatsen;
 • het kind zich op school erg ongelukkig voelt waardoor verder verblijf niet meer haalbaar is;
 • de leerling een leerachterstand heeft opgebouwd en dit in de huidige setting niet in kan halen;
 • het kind op een wachtlijst voor speciaal onderwijs staat of komt te staan;
 • het kind door omstandigheden tijdelijk elders verblijft;
 • er sprake is van een pestverleden;
 • de leerling faalangstig is;
 • er sprake is van een verstoorde werkrelatie;
 • het kind op didactisch-, sociaal- en/of gedragsmatig niveau niet kan voldoen aan de beschreven en onbeschreven eisen die de omgeving stelt.

De onderstaande algemene doelstellingen gelden naast de individuele doelen:

 • het bieden van een prettig, veilig en leerbaar klimaat;
 • het bieden van aanvullend onderwijs op het juiste niveau van het kind;
 • uitgaan van bestaande interesses en trachten nieuwe te ontwikkelen;
 • in een affectieve sfeer vooral veiligheid, rust en structuur bieden;
 • naast de aandacht op het didactisch functioneren ligt de focus op de sociaal emotionele ontwikkeling;
 • het aanleren van sociale vaardigheden;
 • zoeken naar passend onderwijs voor de leerling;
 • de leerling concrete vaardigheden aanleren, zodat hij of zij herplaatst kan worden of kan integreren binnen een andere school of een andere vorm van onderwijs.

Werkwijze en locatie Educatieve Crisisopvang

De tijden van de opvang binnen de Educatieve Crisisopvang zijn van maandag t/m vrijdag van 08.45 tot 14.00 uur. De leerlingen werken in de boeken van de school van herkomst. De middagen worden besteed aan groepsactiviteiten waarbij wordt gewerkt aan persoonlijke doelen en sociale vaardigheden. De activiteiten dienen als middel op zichzelf, die automatisch verschillende situaties creëren waarbinnen een aantal essentiële leerpunten naar voren komen voor deze doelgroep. Er is contact met de school van herkomst over de inhoud van de lesstof. De tijd en frequentie van de begeleiding kunnen aangepast worden aan de wens van de ouders, het kennis- en leerniveau van het kind, de problematiek van het kind en de samenstelling van de groep.

De Educatieve Crisisopvang vindt plaats in een groep van maximaal 12 leerlingen op zowel basisschool- als voortgezet onderwijs niveau. De kinderen worden opgevangen in een pand in Deursen-Dennenburg bij Ravenstein. Een locatie waar de leerling zijn/haar rust (terug) kan vinden en waar ruimte is voor allerlei activiteiten. Per dag zijn er (naar gelang het aantal jongeren) twee begeleiders en één stagiaire aanwezig. Daarnaast is het mogelijk om individuele begeleiding in te zetten waar nodig.

tab4

“Thuiszitten is niet nodig”

Vergoeding en vervoer Educatieve Crisisopvang

Er zijn verschillende mogelijkheden wat betreft de financiering, dit geldt voor zowel het verblijf als voor het vervoer, dat intern wordt aangeboden. Nadat een leerling wordt aangemeld wordt er bekeken hoe het verblijf mogelijk gemaakt kan worden. Enkele mogelijkheden tot financieren zijn ‘geld volgt leerling’, PGB en Plusvoorziening.

Wanneer de afstand tussen de woonplaats van de leerling en de Educatieve Crisisopvang reëel is, kan er samen voor gekozen worden dat de leerling op de fiets of per openbaar vervoer komt. Voor de verdere afstanden heeft de Educatieve Crisisopvang beperkte ruimte voor eigen vervoer. Tijdens het intake gesprek, dat volgt na een aanmelding, kan besproken worden wat passend en haalbaar is. Ouder(s)/verzorger(s), school van herkomst, de leerplichtambtenaar of betrokken hulpverleners kunnen de leerling aanmelden binnen de Educatieve Crisisopvang.

slide32

‘Uiteindelijk word je toch wie je zelf bent’

Wanneer u nog vragen heeft na het lezen van de bovenstaande informatie kunt u mailen of bellen: 06-12 14 12 26.