Ervarend leren

Ervarend Leren

Naast re-integratie trajecten t.a.v. onderwijs, biedt Bureau voor Pedagogiek tevens Ervarend Leren trajecten aan. Bij de aanmelding kan als onderzoeksvraag gesteld worden of uitstroomprofiel onderwijs haalbaar is voor de desbetreffende leerling. In deze gevallen worden de uitstroomprofielen ‘dagbesteding’ en ‘arbeid’ als opties meegenomen.

Naast het feit dat dit voor de doelgroep ’thuiszitters t.a.v. het onderwijs’ een alternatief traject betreft voor diegene waarbij re-integratie binnen het onderwijs (nog) niet mogelijk is, is het een verrijking in het aanbod voor de leerlingen die binnen de gespecialiseerde dagopvang (Educatieve Crisisopvang) worden opgevangen en wel richting onderwijs aan het toewerken zijn. Denk hierbij aan practicum lessen a.d.h.v. theorie en het beeldend maken van de lesstof.

Bureau voor Pedagogiek ziet door haar ervaring geregeld leerlingen die ’tussen wal en schip vallen’. Waarvan hun capaciteiten en interesses niet matchen bij die van de doelgroep die dagbesteding volgt. Waarvoor op cognitief niveau uitstroom onderwijs geen of weinig belemmeringen op zou leveren maar waarbij de omgevingsfactoren en/of randvoorwaarden binnen het onderwijs overvragend zijn. Voor deze doelgroep biedt Bureau voor Pedagogiek praktijklessen aan op niveau, zodat de cognitie geprikkeld wordt en er ontwikkeling kan blijven bestaan in kennis en kunde. Denk hierbij aan praktijklessen zoals: Mens en Natuur, Burgerschap, Informatica, Creatief, Theatersport, Koken, Sport en Bewegen, Project en Sport en Spel.

Definitie Ervarend Leren:

Ervarend leren omschrijven we als: het creëren van een methodisch opgezette leersituatie, waarin kinderen/jongeren concrete en intense ervaringen opdoen, die na reflectie over deze ervaringen leiden tot verandering in gedrag op meerdere leefgebieden. Te denken valt aan de leefgebieden: scholing, vrijetijdsbesteding, sociale omgang en relaties. Ervarend Leren wordt vooral gezien als hulpverleningsvorm die vooral gericht is op compensatie van afwijkend gedrag.

Ervarend Leren gaat uit van het lerende vermogen van het kind/jongere wat zijn aanvangsniveau dan ook is. Mensen leren nieuw gedrag waardoor ze effectiever kunnen optreden in andere leefsituaties. De leerervaringen vergroten het zelfinzicht en zelfredzaamheid, versterken het zelfvertrouwen, verrijken de handelingsbekwaamheid en effectueren het probleemoplossende vermogen. Vertrekpunt in de begeleiding zijn de mogelijkheden van het kind/de jongere. De leerling wordt dus in een specifieke situatie gebracht waarin hij/zij concrete leermomenten krijgt aangeboden. Ook het opdoen van ervaringen in een andere leefomgeving werkt versterkend op het leerproces. Reflectie door de begeleider is een belangrijk onderdeel van het traject. Het doel is dat het kind/de jongere het geleerde kan toepassen in een nieuwe situatie, waarmee de cyclus opnieuw start.

Wanneer u nog vragen heeft na het lezen van de bovenstaande informatie kunt u mailen.