• Home
  • Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Voor de dienstverlening van Bureau voor Pedagogiek, gevestigd te Grave.

Opgemaakt op datum 04-11-2013.

ARTIKEL 1. DEFINITIES

In deze voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
Bureau voor Pedagogiek: de leverancier van de dienstverlening.
Opdrachtgever: de wederpartij van Bureau voor Pedagogiek.
Overeenkomst: overeenkomst van opdracht.
PGB: Persoonsgebonden Budget.
Plusvoorziening: een voorziening voor onderwijsinstellingen.
Samenwerkingsverband: samenwerking van scholen om het kind een passende onderwijsplek te kunnen bieden.
Waar in de voorwaarden in een mannelijke vorm wordt geschreven, kan ook de vrouwelijke vorm worden gelezen tenzij nadrukkelijk anders bepaald.

ARTIKEL 2. GELDIGHEID

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Bureau voor Pedagogiek en opdrachtgever waarop Bureau voor Pedagogiek deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
De toepasselijkheid van inkoop- en andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of nietig mochten worden verklaard, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van toepassing. Bureau voor Pedagogiek en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of nietig verklaarde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

ARTIKEL 3. UITGEBRACHTE OFFERTES

Door Bureau voor Pedagogiek uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij in de offerte een andere termijn wordt vermeld. Bureau voor Pedagogiek is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen de gestelde termijn wordt bevestigd. De offerte bevat in elk geval een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving van de te verrichten diensten en de te werken uren tegen welk vastgesteld uurtarief.
Indien de aanvaarding, ook op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is Bureau voor Pedagogiek niet gebonden aan de uitgebrachte offerte. De overeenkomst is dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand gekomen, tenzij Bureau voor Pedagogiek anders aangeeft.
Een samengestelde prijsopgave verplicht Bureau voor Pedagogiek niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de offerte. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

ARTIKEL 4. TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN

Opdrachtgevers gaan met Bureau voor Pedagogiek een ‘Overeenkomst van Opdracht’ (hierna te noemen: overeenkomst) aan inzake het geven van hulp, ondersteuning, advies en/of begeleiding. In de overeenkomst wordt in overleg tussen opdrachtgever en Bureau voor Pedagogiek de aard van de diensten, de kwaliteitsborging en de duur van de overeenkomst vastgelegd. De overeenkomst wordt door opdrachtgever en Bureau voor Pedagogiek gesigneerd.
Voor elke opdracht dient de overeenkomst als opdrachtbevestiging. In deze overeenkomst worden de werkzaamheden en tarieven vermeld.

ARTIKEL 5. DIENSTVERLENING

Bureau voor Pedagogiek zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren; e.e.a. op grond van de door opdrachtgever beschikbaar gestelde gegevens en de op dat moment algemeen bekende stand der wetenschap.
Indien een goede uitvoering dit vereist, heeft Bureau voor Pedagogiek het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Opdrachtgever wordt van de inschakeling van derden op de hoogte gebracht.
De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Bureau voor Pedagogiek worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Bureau voor Pedagogiek zijn verstrekt,heeft Bureau voor Pedagogiek het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens het overeengekomen uurtarief aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
Bureau voor Pedagogiek is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Bureau voor Pedagogiek is uitgegaan van door opdrachtgever onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid en/of onvolledigheid voor Bureau voor Pedagogiek redelijkerwijs kenbaar behoorde te zijn.
Opdrachtgever vrijwaart Bureau voor Pedagogiek voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke geheel of gedeeltelijk aan de opdrachtgever verwijtbaar zijn.

ARTIKEL 6. TUSSENTIJDSE WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST

Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd, zal Bureau voor Pedagogiek zo spoedig mogelijk aan opdrachtgever kenbaar maken welke elementen, zoals o.a. kosten of kwaliteit, moeten wijzigen en wanneer.
In afwijking van laatst voorgaande volzin zal Bureau voor Pedagogiek geen meerkosten in rekening brengen indien de wijziging het gevolg is van omstandigheden die Bureau voor Pedagogiek verwijtbaar zijn.

ARTIKEL 7. CONTRACTDUUR EN UITVOERINGSTERMIJN

De overeenkomst tussen Bureau voor Pedagogiek en een opdrachtgever wordt in na overleg aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd. Opdrachtgever en Bureau voor Pedagogiek kunnen een andere periode overeenkomen. Die staat dan in offerte en/of overeenkomst vermeld.

ARTIKEL 8. HONORARIUM

Het honorarium wordt vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren en berekend volgens het gebruikelijke uurtarief van Bureau voor Pedagogiek, geldend voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een afwijkend tarief is overeengekomen. Niettemin is Bureau voor Pedagogiek gerechtigd tot verhoging van het tarief wanneer zulks voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de wet.
Bovendien mag Bureau voor Pedagogiek het honorarium verhogen indien tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Bureau voor Pedagogiek, dat in redelijkheid niet van Bureau voor Pedagogiek mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium.
Bureau voor Pedagogiek zal opdrachtgever het voornemen tot verhoging van honorarium en/of tarief ten minste twee weken voor ingangsdatum schriftelijk kenbaar maken met vermelding van ingangsdatum en omvang.
De verschuldigde kosten zullen na afloop van de maand, waar de kosten betrekking op hebben, in rekening worden gebracht.
Opdrachtgever is in geval van prijsverhoging gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien de verhoging meer dan 10% bedraagt. Opdrachtgever heeft dit recht niet indien de verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de wet. Indien opdrachtgever de door Bureau voor Pedagogiek kenbaar gemaakte verhoging van het honorarium of tarief niet wenst te aanvaarden, is opdrachtgever gerechtigd binnen zeven werkdagen na de bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen, dan wel de opdracht te annuleren tegen de in de kennisgeving van Bureau voor Pedagogiek genoemde datum waarop de tariefsaanpassing in werking zou treden.

ARTIKEL 9. BETALING

Betaling van het geleverde, dient te geschieden binnen veertien dagen na de factuurdatum, op een door Bureau voor Pedagogiek aangegeven wijze en in door Bureau voor Pedagogiek aangegeven valuta. Indien op afwijkende wijze wordt betaald, kan Bureau voor Pedagogiek de betaling weigeren zonder in verzuim te geraken of kan Bureau voor Pedagogiek achteraf 10% van dat bedrag aan administratiekosten in rekening brengen, onverminderd het afgesproken tarief of honorarium. Indien opdrachtgever, om welke reden dan ook, in gebreke blijft in de betaling binnen veertien dagen, dan is opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder een nadere ingebrekestelling. Opdrachtgever is vanaf de verzuimdatum rente verschuldigd over het openstaande bedrag.
Ingeval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever, zijn de vorderingen van Bureau voor Pedagogiek op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar, wordt dienstverlening na de laatste factuur terstond in rekening gebracht en is Bureau voor Pedagogiek gerechtigd de verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst zonder schadevergoeding op te schorten.
Bureau voor Pedagogiek heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen in de eerste plaats te laten strekken in mindering van de incassokosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Bureau voor Pedagogiek kan, zonder in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Indien Bureau voor Pedagogiek een dergelijke betaling accepteert, houdt dat niet in dat Bureau voor Pedagogiek stilzwijgend de afwijkend aangewezen betaling volgt.

ARTIKEL 10. INCASSO BIJ WANBETALING

Alle kosten, samenhangend met het incasseren van niet betaalde facturen, zowel binnen- als buitengerechtelijke kosten, komen voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is Bureau voor Pedagogiek dan gerechtigd minimaal een bedrag aan buitengerechtelijke kosten in rekening te brengen overeenkomstig het dan geldende geadviseerde incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten met een minimum van € 125,-. Indien Bureau voor Pedagogiek hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze, onverminderd de kosten genoemd in de voorgaande volzinnen van dit artikel, voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 11. KLACHTEN

Klachten over verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen acht dagen nadat opdrachtgever dat redelijkerwijs had kunnen ontdekken, doch uiterlijk binnen veertien dagen na ontvangst van een relevante factuur, schriftelijk te worden gemeld aan Bureau voor Pedagogiek. De ingebrekestelling bevat een zo nauwkeurig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de vermeende nalatigheid van Bureau voor Pedagogiek, zodat Bureau voor Pedagogiek in staat is adequaat te reageren.
Indien een klacht gegrond wordt beoordeeld door Bureau voor Pedagogiek, zal Bureau voor Pedagogiek de werkzaamheden alsnog verrichten zoals betaamt, tenzij dat inmiddels voor opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Die vermeende zinloosheid dient opdrachtgever dan te voegen in de ingebrekestelling. In een dergelijk geval is Bureau voor Pedagogiek bij een aantoonbare schade maximaal gehouden binnen de grenzen van artikel 14.

ARTIKEL 12. TUSSENTIJDSE OPZEGGING

Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen met een opzegtermijn van dertig dagen. In die termijn zijn partijen gehouden tot alle verplichtingen in de overeenkomst.
Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft Bureau voor Pedagogiek recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij feiten en omstandigheden die aan de opzegging ten grondslag liggen aan Bureau voor Pedagogiek zijn toe te rekenen. Voorts is opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud door Bureau voor Pedagogiek ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever. Indien eventueel op verzoek van opdrachtgever de werkzaamheden worden overgedragen aan derden en dat brengt voor Bureau voor Pedagogiek extra kosten met zich mee, worden deze kosten extra aan opdrachtgever in rekening gebracht.
Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Bureau voor Pedagogiek, zal Bureau voor Pedagogiek in overleg met opdrachtgever zorgdragen, primair voor overdracht van nog te verrichten diensten aan derden, of secundair een redelijke wijze van teruggave van de opdracht aan opdrachtgever, tenzij feiten en omstandigheden die aan de opzegging ten grondslag liggen de opdrachtgever toerekenbaar zijn.

 ARTIKEL 13. OPSCHORTING EN ONTBINDING

Bureau voor Pedagogiek is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien

a.     Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet behoorlijk nakomt.

b.     Na het sluiten van de overeenkomst Bureau voor Pedagogiek ter kennis gekomen omstandigheden goede en redelijke grond geven te vrezen dat opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

c.     Opdrachtgever of diens bewindvoerder of diens curator in geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling voor voortzetting van de dienstverlening door Bureau voor Pedagogiek verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of als onvoldoende door Bureau voor Pedagogiek gemotiveerd wordt beoordeeld.

Voorts is Bureau voor Pedagogiek bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Bureau voor Pedagogiek op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Bureau voor Pedagogiek de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt Bureau voor Pedagogiek alle aanspraken uit de wet en overeenkomst. Bureau voor Pedagogiek behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

ARTIKEL 14. AANSPRAKELIJKHEID

1.     Indien Bureau voor Pedagogiek aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

2.     De resultaten van toepassing en gebruik van de door Bureau voor Pedagogiek verrichte studies en verstrekte adviezen zijn afhankelijk van velerlei factoren, die buiten de invloed van Bureau voor Pedagogiek vallen. Ofschoon de opdracht door Bureau voor Pedagogiek naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap wordt uitgevoerd, kan Bureau voor Pedagogiek derhalve geen garanties geven met betrekking tot de resultaten van de door haar verrichte studies en verstrekte adviezen.

Bureau voor Pedagogiek is tegenover opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade ten gevolge van ernstige tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht voor zover deze vermeden hadden kunnen worden, indien de zorgvuldigheid, deskundigheid en de professionaliteit, waarop in de gegeven situatie gerekend mocht worden, in acht waren genomen. In geen geval zal deze aansprakelijkheid van het adviesbureau voor nadelige gevolgen van eventuele tekortkomingen verder strekken dan het bedrag van de hem voor de desbetreffende diensten verschuldigde honoraria, bij opdrachten met een langere looptijd verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte

Bij het inschakelen van derden zal M.J.H.J. Bardoel namens Bureau voor Pedagogiek/Educatieve Crisisopvang van tevoren met de cliënt overleggen en steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. M.J.H.J. Bardoel namens Bureau voor Pedagogiek/Educatieve Crisisopvang is echter voor schade die het gevolg is van tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk. M.J.H.J. Bardoel namens Bureau voor Pedagogiek/Educatieve Crisisopvang is door de cliënt gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens cliënt te aanvaarden.

 ARTIKEL 15. VRIJWARINGEN

1.     De opdrachtgever vrijwaart Bureau voor Pedagogiek voor aanspraken van derden met betrekkingen tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

2.     Indien opdrachtgever aan Bureau voor Pedagogiek informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

ARTIKEL 16. OVERMACHT

1.     Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

2.     Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Bureau voor Pedagogiek geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Bureau voor Pedagogiek niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Bureau voor Pedagogiek worden daaronder begrepen.

3.     Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade ontstaan door de overmacht aan de andere partij.

4.     Voor zoveel Bureau voor Pedagogiek ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Bureau voor Pedagogiek gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

ARTIKEL 17. EIGENDOMSVOORBEHOUD

1.     Alle door Bureau voor Pedagogiek geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van Bureau voor Pedagogiek totdat de opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met Bureau voor Pedagogiek gesloten overeenkomsten is nagekomen.

2.     De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

3.     Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht Bureau voor Pedagogiek zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

4.     De opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Bureau voor Pedagogiek ter inzage te geven.

5.     Door Bureau voor Pedagogiek geleverde zaken, die krachtens het onder 1 van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

6.     Voor het geval dat Bureau voor Pedagogiek zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Bureau voor Pedagogiek of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Bureau voor Pedagogiek zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

ARTIKEL 18. RISICO-OVERGANG

Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op opdrachtgever over op het moment waarop deze aan opdrachtgever juridisch en / of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van opdrachtgever of van een door opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht.

ARTIKEL 19. GEHEIMHOUDING

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit blijkt uit de aard van de informatie.

Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Bureau voor Pedagogiek gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Bureau voor Pedagogiek zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Bureau voor Pedagogiek niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

ARTIKEL 21. INTELLECTUEEL EIGENDOM EN AUTEURSRECHTEN

1.     Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Bureau voor Pedagogiek zich de rechten en bevoegdheden voor die Bureau voor Pedagogiek toekomen op grond van de Auteurswet.

2.     Alle door Bureau voor Pedagogiek verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Bureau voor Pedagogiek worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

3.     Bureau voor Pedagogiek behoudt het recht de door de uitvoering van werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

ARTIKEL 22. TOEPASSELIJK RECHT

Op elke overeenkomst tussen opdrachtgever en Bureau voor Pedagogiek is Nederlands recht van toepassing.