• Home
  • Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Voor de dienstverlening van M. Bardoel Bureau voor Pedagogiek B.V., statutair gevestigd te Velp met als officiële hoofdvestiging in Landhorst. Herzien op datum 20-07-2022.

ARTIKEL 1. DEFINITIES

In deze voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

  • Bardoel Bureau voor Pedagogiek B.V.: de leverancier van de dienstverlening, gevestigd te [5445 AS] te Landhorst, ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 86953869.
  • Opdrachtgever: de wederpartij van M. Bardoel Bureau voor Pedagogiek B.V.
  • Overeenkomst: een zorgovereenkomst, een akkoordverklaring, een handelingsplan met hierin de werkwijze en doelstellingen, een (maatwerk)overeenkomst of een contract met de gemeente.

Waar in de voorwaarden in een mannelijke vorm wordt geschreven, kan ook de vrouwelijke vorm worden gelezen tenzij nadrukkelijk anders bepaald. M. Bardoel Bureau voor Pedagogiek B.V. wordt verder omschreven als Bureau voor Pedagogiek B.V.

ARTIKEL 2. GELDIGHEID

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Bureau voor Pedagogiek B.V. en Opdrachtgever waarop Bureau voor Pedagogiek B.V. deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

De toepasselijkheid van inkoop- en andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Deze Algemene Voorwaarden gelden mede ten behoeve van een ieder die door Bureau voor Pedagogiek B.V. wordt ingeschakeld, en ieder voor wiens handelen of nalaten Bureau voor Pedagogiek B.V. aansprakelijk is of kan zijn.

Bureau voor Pedagogiek B.V. is gerechtigd om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. In dat geval zal Bureau voor Pedagogiek B.V. de Opdrachtgever tijdig op de hoogte stellen van de wijzigingen. Tussen deze kennisgeving en de inwerkingtreding van de gewijzigde Algemene Voorwaarden zal tenminste 30 dagen zitten. Indien de wijziging tot gevolg heeft dat aan de Opdrachtgever een prestatie wordt verschaft die wezenlijk van de oorspronkelijke prestatie afwijkt, heeft de Opdrachtgever de bevoegdheid de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden per de datum dat de gewijzigde voorwaarden in werking treden.

Mochten enige bepalingen van deze voorwaarden niet van toepassing, nietig worden geoordeeld of worden vernietigd, dan blijven de overige bepalingen onverkort van kracht en zal de niet van toepassing zijnde, nietige of vernietigde bepaling worden geconverteerd in een bepaling die door Bureau voor Pedagogiek B.V. zou zijn gestipuleerd, indien van de oorspronkelijke bepaling wegens zijn niet toepasselijkheid, nietigheid of vernietigbaarheid zou zijn afgezien. Voor zover nodig verklaart Opdrachtgever zich reeds nu en op voorhand hiermee akkoord.

ARTIKEL 3. UITGEBRACHTE OFFERTES

Een offerte door Bureau voor Pedagogiek B.V. geschiedt geheel vrijblijvend. Wanneer een offerte een beperkte geldigheidsduur heeft, of onder andere voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in de offerte vermeld.

De offerte bevat in elk geval een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving van de te verrichten diensten en de te werken uren tegen welk vastgesteld uurtarief.

Indien een offerte van Bureau voor Pedagogiek B.V. (mede) gebaseerd is op informatie die door Opdrachtgever is verstrekt, is Opdrachtgever verantwoordelijk voor de volledigheid en de nauwkeurigheid van de informatie. De gevolgen van het geven van onvolledige en/of onnauwkeurige informatie, waaronder mede wordt begrepen informatie niet overeenkomend met de werkelijkheid, komt voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Bureau voor Pedagogiek B.V. kan niet aan haar offerte worden gehouden indien de Opdrachtgever had behoren te begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte, behoudt Bureau voor Pedagogiek B.V. zich het recht voor de offerte na ontvangst van de aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

Mondelinge toezeggingen verbinden Bureau voor Pedagogiek B.V. slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk door Bureau voor Pedagogiek B.V. zijn bevestigd.

Een samengestelde prijsopgave verplicht Bureau voor Pedagogiek B.V. niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de offerte. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen is overeengekomen.

Indien de aanvaarding, ook op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de offerte opgenomen

aanbod, is Bureau voor Pedagogiek B.V. niet gebonden aan de uitgebrachte offerte. De Overeenkomst is dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand gekomen, tenzij Bureau voor Pedagogiek B.V. anders aangeeft.

ARTIKEL 4. TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN

Opdrachtgevers gaan met Bureau voor Pedagogiek B.V. een zorgovereenkomst, een akkoordverklaring, een handelingsplan met hierin de werkwijze en doelstellingen, een (maatwerk)overeenkomst of een contract aan (hierna te noemen: overeenkomst), inzake het geven van hulp, ondersteuning, advies, begeleiding en/of behandeling.

In de Overeenkomst wordt in overleg tussen Opdrachtgever en Bureau voor Pedagogiek B.V. de aard van de diensten, de kwaliteitsborging en de duur van de Overeenkomst vastgelegd. De Overeenkomst wordt door Opdrachtgever opgesteld of gesigneerd.

Voor elke opdracht dient de Overeenkomst als opdrachtbevestiging. In deze Overeenkomst worden de werkzaamheden en de daarbij behorende afspraken vermeld.

ARTIKEL 5. DIENSTVERLENING

Bureau voor Pedagogiek B.V. zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren; e.e.a. op grond van de door Opdrachtgever beschikbaar gestelde gegevens en de op dat moment algemeen bekende stand der wetenschap.

Bureau voor Pedagogiek B.V. heeft een inspanningsverplichting, nimmer een resultaatsverplichting. Indien een goede uitvoering dit vereist, heeft Bureau voor Pedagogiek B.V. het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Opdrachtgever wordt van de inschakeling van derden op de hoogte gebracht.

De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Bureau voor Pedagogiek B.V. worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Bureau voor Pedagogiek B.V. zijn verstrekt, heeft Bureau voor Pedagogiek B.V. het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens het overeengekomen uurtarief aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

Bureau voor Pedagogiek B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Bureau voor Pedagogiek B.V. is uitgegaan van door Opdrachtgever onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid en/of onvolledigheid voor Bureau voor Pedagogiek B.V. redelijkerwijs kenbaar behoorde te zijn.

Opdrachtgever vrijwaart Bureau voor Pedagogiek B.V. voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke geheel of gedeeltelijk aan de Opdrachtgever verwijtbaar zijn.

ARTIKEL 6. TUSSENTIJDSE WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST

Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd, zal Bureau voor Pedagogiek B.V. zo spoedig mogelijk aan Opdrachtgever kenbaar maken welke elementen, zoals o.a. kosten of kwaliteit, moeten wijzigen en wanneer.

In afwijking van laatst voorgaande volzin zal Bureau voor Pedagogiek B.V. geen meerkosten in rekening brengen indien de wijziging het gevolg is van omstandigheden die Bureau voor Pedagogiek B.V. verwijtbaar zijn.

ARTIKEL 7. CONTRACTDUUR EN UITVOERINGSTERMIJN

De Overeenkomst tussen Bureau voor Pedagogiek B.V. en een Opdrachtgever wordt in na overleg aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd.

 

ARTIKEL 8. HONORARIUM

Het honorarium wordt vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren en berekend volgens het gebruikelijke uurtarief van Bureau voor Pedagogiek B.V., geldend voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een afwijkend tarief is overeengekomen. Niettemin is Bureau voor Pedagogiek B.V. gerechtigd tot verhoging van het tarief wanneer zulks voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de wet.

Bovendien mag Bureau voor Pedagogiek B.V. het honorarium verhogen indien tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de Overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Bureau voor Pedagogiek B.V., dat in redelijkheid niet van Bureau voor Pedagogiek B.V. mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium.

Bureau voor Pedagogiek B.V. zal opdrachtgever het voornemen tot verhoging van honorarium en/of tarief ten minste twee weken voor ingangsdatum schriftelijk kenbaar maken met vermelding van ingangsdatum en omvang.

De verschuldigde kosten zullen na afloop van de maand, waar de kosten betrekking op hebben, in rekening worden gebracht.

In geval van een periodiek overeengekomen betalingsverplichting van Opdrachtgever, is Bureau voor Pedagogiek B.V. gerechtigd jaarlijks de prijzen en tarieven te verhogen op basis van de prijsindexcijfers (de dienstenprijsindex) zoals die door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) worden vastgesteld en gepubliceerd. Als basisjaar voor de dienstenprijsindex geldt het jaar 2010 (2010=100).

Opdrachtgever is in geval van prijsverhoging gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien de verhoging meer dan 10% bedraagt. Opdrachtgever heeft dit recht niet indien de verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de wet. Indien Opdrachtgever de door Bureau voor

Pedagogiek B.V. kenbaar gemaakte verhoging van het honorarium of tarief niet wenst te aanvaarden, is Opdrachtgever gerechtigd binnen zeven werkdagen na de bedoelde kennisgeving de Overeenkomst schriftelijk op te zeggen, dan wel de opdracht te annuleren tegen de in de kennisgeving van Bureau voor Pedagogiek B.V. genoemde datum waarop de tariefsaanpassing in werking zou treden.

ARTIKEL 9. BETALING

Bij een afmelding binnen 24 uur voorafgaand aan de vastgelegde afspraak, wordt het moment alsnog in rekening gebracht.

Betalingen, ook die in termijnen, dienen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Aanbetalingen dienen voor aanvang van de werkzaamheden te zijn betaald. De op de bankafschriften van Bureau voor Pedagogiek B.V. aangegeven valutadag waarop een betaling is ontvangen geldt als de dag waarop de betaling is geschied.

Vorderingen worden geacht niet te zijn betaald, totdat Opdrachtgever de betaling ervan heeft aangetoond.

Een bezwaar met betrekking tot een factuur dient binnen 7 dagen na factuurdatum schriftelijk aan Bureau voor Pedagogiek B.V. te worden gericht. De betalingstermijn wordt door een schriftelijk kenbaar gemaakt bezwaar niet opgeschort. Bij gebrek aan bezwaar binnen de gestelde termijn wordt de factuur geacht te zijn aanvaard.

Opdrachtgever is niet bevoegd op de prijs enig bedrag middels verrekening wegens korting of wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen, tenzij door regels van dwingend recht anderszins wordt bepaald.

Bij niet tijdige betaling door Opdrachtgever, is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat een voorafgaande schriftelijke sommatie en ingebrekestelling nodig is. Bij niet tijdige betaling door de consument Opdrachtgever, is de Opdrachtgever nadat de Opdrachtgever Bureau voor Pedagogiek B.V. is gewezen op de te late betaling en Bureau voor Pedagogiek B.V. de Opdrachtgever een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichting te voldoen, van rechtswege in verzuim zonder dat een voorafgaande schriftelijke sommatie en ingebrekestelling nodig is.

Iedere betaling van Opdrachtgever strekt – indien van toepassing – in de eerste plaats ter voldoening van de door hem verschuldigde rente, incassokosten en administratiekosten en vervolgens ter voldoening van de openstaande vorderingen in volgorde van ouderdom.

Indien Opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, zal Bureau voor Pedagogiek B.V. de opeisbare hoofdsom vermeerderen met de wettelijke handelsrente per maand, een gedeelte van een maand voor een hele berekend, te berekenen vanaf de initiële vervaldatum tot aan de Dag van algehele voldoening. In geval de Opdrachtgever een consument is geldt de wettelijke rente.

ARTIKEL 10. INCASSO BIJ WANBETALING

Indien Opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet, en Bureau voor Pedagogiek B.V. genoodzaakt wordt incassowerkzaamheden te verrichten teneinde betaling van de openstaande declaratie af te dwingen, dan is Bureau voor Pedagogiek B.V. eveneens gerechtigd om alle werkelijk te maken kosten van gerechtelijke en buitengerechtelijke incasso aan de Opdrachtgever door te berekenen. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% over openstaande bedragen met een minimum van € 125,=. Indien de Opdrachtgever een consument is bedragen de buitengerechtelijke incassokosten 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=.

Reclames, klachten of gemelde gebreken ontslaat Opdrachtgever niet van haar betalingsverplichtingen.

ARTIKEL 11. KLACHTEN

Klachten over verrichte werkzaamheden dienen door de Opdrachtgever binnen acht dagen nadat Opdrachtgever dat redelijkerwijs had kunnen ontdekken, doch uiterlijk binnen veertien dagen na ontvangst van een relevante factuur, schriftelijk te worden gemeld aan Bureau voor Pedagogiek B.V. De ingebrekestelling bevat een zo nauwkeurig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de vermeende nalatigheid van Bureau voor Pedagogiek B.V., zodat Bureau voor Pedagogiek B.V. in staat is adequaat te reageren.

Indien een klacht gegrond wordt beoordeeld door Bureau voor Pedagogiek B.V., zal Bureau voor Pedagogiek B.V. de werkzaamheden alsnog verrichten zoals betaamt, tenzij dat inmiddels voor Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Die vermeende zinloosheid dient Opdrachtgever dan te voegen in de ingebrekestelling. In een dergelijk geval is Bureau voor Pedagogiek B.V. bij een aantoonbare schade maximaal gehouden binnen de grenzen van artikel 14.

 

ARTIKEL 12. TUSSENTIJDSE OPZEGGING

Een Overeenkomst aangegaan voor bepaalde tijd kan tussentijds niet door partijen worden opgezegd.

Beide partijen kunnen de Overeenkomst aangegaan voor onbepaalde tijd te allen tijde schriftelijk opzeggen met een opzegtermijn van dertig dagen. In die termijn zijn partijen gehouden tot alle verplichtingen in de Overeenkomst.

Indien de Overeenkomst (ook afgesloten voor bepaalde tijd) tussentijds wordt opgezegd door Opdrachtgever, heeft Bureau voor Pedagogiek B.V. recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij feiten en omstandigheden die aan de opzegging ten grondslag liggen aan Bureau voor Pedagogiek B.V. zijn toe te rekenen. Voorts is Opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud door Bureau voor Pedagogiek B.V. ter beschikking worden gesteld aan Opdrachtgever. Indien eventueel op verzoek van Opdrachtgever de werkzaamheden worden overgedragen aan derden en dat brengt voor Bureau voor Pedagogiek B.V. extra kosten met zich mee, worden deze kosten extra aan Opdrachtgever in rekening gebracht.

Indien de Overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Bureau voor Pedagogiek B.V., zal Bureau voor Pedagogiek B.V. in overleg met Opdrachtgever zorgdragen, primair voor overdracht van nog te verrichten diensten aan derden, of secundair een redelijke wijze van teruggave van de opdracht aan opdrachtgever, tenzij feiten en omstandigheden die aan de opzegging ten grondslag liggen de Opdrachtgever toerekenbaar zijn.

 

ARTIKEL 13. OPSCHORTING EN ONTBINDING

Bureau voor Pedagogiek B.V. is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de

Overeenkomst te ontbinden, indien:

  1. Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet behoorlijk nakomt.
  2. Na het sluiten van de Overeenkomst Bureau voor Pedagogiek B.V. ter kennis gekomen omstandigheden goede en redelijke grond geven te vrezen dat Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat Opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
  1. Opdrachtgever of diens bewindvoerder of diens curator in geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling voor voortzetting van de dienstverlening door Bureau voor Pedagogiek B.V. verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of als onvoldoende door Bureau voor Pedagogiek B.V. gemotiveerd wordt beoordeeld.

Voorts is Bureau voor Pedagogiek B.V. bevoegd de Overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Bureau voor Pedagogiek B.V. op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Bureau voor Pedagogiek B.V. de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt Bureau voor Pedagogiek B.V. alle aanspraken uit de wet en Overeenkomst. Bureau voor Pedagogiek B.V. behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

 

ARTIKEL 14. AANSPRAKELIJKHEID

Indien Bureau voor Pedagogiek B.V. aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

De resultaten van toepassing en gebruik van de door Bureau voor Pedagogiek B.V. verrichte studies en verstrekte adviezen zijn afhankelijk van velerlei factoren, die buiten de invloed van Bureau voor Pedagogiek B.V. vallen. Ofschoon de opdracht door Bureau voor Pedagogiek B.V. naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap wordt uitgevoerd, kan Bureau voor Pedagogiek B.V. derhalve geen garanties geven met betrekking tot de resultaten van de door haar verrichte studies en verstrekte adviezen.

Bureau voor Pedagogiek B.V. is tegenover Opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade ten gevolge van ernstige tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht voor zover deze vermeden hadden kunnen worden, indien de zorgvuldigheid, deskundigheid en de professionaliteit, waarop in de gegeven situatie gerekend mocht worden, in acht waren genomen.

In het geval dat Bureau voor Pedagogiek B.V. toch aansprakelijk mocht blijken te zijn en voornoemde uitsluiting van aansprakelijkheid niet mocht blijken te gelden, is de contractuele en/of buitencontractuele aansprakelijkheid van Bureau voor Pedagogiek B.V. beperkt tot (in separate en aflopende volgorde):

  • maximaal het bedrag dat Bureau voor Pedagogiek B.V. voor de werkzaamheden aan Opdrachtgever heeft gefactureerd excl. BTW, en indien de opdracht een langere looptijd behelsde dan 6 maanden dan beperkt tot de laatste 6 maanden, althans tot dat gedeelte van het bedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, verminderd met de out-of-pocket kosten ter zaken;
  • maximaal het bedrag der uitkering van de verzekeraar van Bureau voor Pedagogiek B.V. in voorkomend geval plus het eigen risico van Bureau voor Pedagogiek B.V..

Bij het inschakelen van derden zal M.J.H.J. Bardoel namens Bureau voor Pedagogiek B.V. van tevoren met de cliënt overleggen en steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. M.J.H.J. Bardoel is namens Bureau voor Pedagogiek B.V. echter voor schade die het gevolg is van tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk. M.J.H.J. Bardoel namens Bureau voor Pedagogiek B.V. is door de cliënt gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens cliënt te aanvaarden.

ARTIKEL 15. VRIJWARINGEN

De Opdrachtgever vrijwaart Bureau voor Pedagogiek B.V. voor aanspraken van derden met betrekkingen tot rechten van intellectuele eigendom op door de Opdrachtgever verstrekte gegevens, die bij de uitvoering van de Overeenkomst worden gebruikt.

Indien Opdrachtgever aan Bureau voor Pedagogiek B.V. informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

 

ARTIKEL 16. OVERMACHT

Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Bureau voor Pedagogiek B.V. geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Bureau voor Pedagogiek B.V. niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen o.a. bij Bureau voor Pedagogiek B.V., pandemie, epidemie worden daaronder begrepen.

Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade ontstaan door de overmacht aan de andere partij.

Voor zoveel Bureau voor Pedagogiek B.V. ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Bureau voor Pedagogiek B.V. gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

ARTIKEL 17. EIGENDOMSVOORBEHOUD

Alle door Bureau voor Pedagogiek B.V. geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van Bureau voor Pedagogiek B.V. totdat de Opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met Bureau voor Pedagogiek B.V. gesloten Overeenkomsten is nagekomen.

De Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Opdrachtgever verplicht Bureau voor Pedagogiek B.V. zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

De Opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Bureau voor Pedagogiek B.V. ter inzage te geven.

Door Bureau voor Pedagogiek B.V. geleverde zaken, die krachtens het onder 1 van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

Voor het geval dat Bureau voor Pedagogiek B.V. zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Bureau voor Pedagogiek B.V. of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Bureau voor Pedagogiek B.V. zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

ARTIKEL 18. RISICO-OVERGANG

Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op Opdrachtgever over op het moment waarop deze aan Opdrachtgever juridisch en / of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van Opdrachtgever of van een door Opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht.

 

ARTIKEL 19. GEHEIMHOUDING

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit blijkt uit de aard van de informatie.

Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Bureau voor Pedagogiek B.V. gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Bureau voor Pedagogiek B.V. zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Bureau voor Pedagogiek B.V. niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Indien Opdrachtgever de verplichting(en) zoals gesteld in dit artikel niet of niet volledig nakomt, zal zij door dit enkele feit per gebeurtenis aan Bureau voor Pedagogiek B.V. een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete groot € 5.000,– verschuldigd zijn voor elke overtreding vermeerderd met € 250,– voor elke Dag dat deze overtreding voortduurt, onverminderd de wettelijke mogelijkheden om de daadwerkelijk geleden schade op de Opdrachtgever te verhalen.

ARTIKEL 20. INTELLECTUEEL EIGENDOM EN AUTEURSRECHTEN

Bureau voor Pedagogiek B.V. behoudt zich het eigendom voor van alle intellectuele eigendomsrechten op werken die zij of haar medewerkers creëert, gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst of het tot stand brengen van de offerte, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders tussen partijen is overeengekomen. Onder werken moet onder meer, maar niet uitsluitend, worden verstaan: rapporten, ontwerpen, adviezen, of andere schriftelijke stukken, (technische) werkwijzen, kostenramingen, software, illustraties, methoden, tekeningen, ideeën, schetsen, logo´s, en brochures.

Het is Opdrachtgever verboden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Bureau voor Pedagogiek B.V. voornoemde werken te (doen) verveelvoudigen, openbaren, exploiteren, te gebruiken in eigen productieprocessen van de Opdrachtgever of derden of aan derden ter beschikking te stellen in de ruimste zin van het woord al dan niet met het oogmerk een vergelijkbare offerte of advies te verkrijgen.

Bureau voor Pedagogiek B.V. behoudt het recht de door de uitvoering van werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Indien Opdrachtgever de verplichting(en) zoals gesteld in dit artikel niet of niet volledig nakomt, zal zij door dit enkele feit per gebeurtenis aan Bureau voor Pedagogiek B.V. een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete groot € 5.000,– verschuldigd zijn voor elke overtreding vermeerderd met € 250,– voor elke Dag dat deze overtreding voortduurt, onverminderd de wettelijke mogelijkheden om de daadwerkelijk geleden schade op de Opdrachtgever te verhalen.

ARTIKEL 21. TOEPASSELIJK RECHT

Bureau voor Pedagogiek B.V. is gerechtigd alle rechten en verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst, aan derden over te dragen. Opdrachtgever verklaart zich hiermee uitdrukkelijk akkoord.

Indien de onderneming van Opdrachtgever of een deel daarvan om welke reden dan ook, op welke wijze dan ook, en in welke vorm dan ook, wordt voortgezet in of samengebracht met een andere onderneming, dan ontstaat er voor wat betreft de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst met Bureau voor Pedagogiek B.V. een hoofdelijke aansprakelijkheid voor de oorspronkelijke Opdrachtgever en de opvolgende onderneming.

Indien de Overeenkomst wordt aangegaan met twee of meer Opdrachtgevers zijn zij ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming daarvan.

Op alle onder deze algemene voorwaarden gesloten Overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden is verbindend en prevaleert boven vertalingen daarvan.

Geschillen, waaronder mede begrepen die welke slechts door een partij als zodanig worden beschouwd, welke voortvloeien uit of verband houden met (de uitvoering) van deze algemene voorwaarden, de Overeenkomst en/of met de hieruit voorvloeiende of hiermee samenhangende overeenkomsten, alsmede overige rechtshandelingen, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Bureau voor Pedagogiek B.V. gevestigd is, tenzij door regels van dwingend recht anderszins wordt bepaald.