Missie en visie

Missie

Het multidisciplinaire team van Bureau voor Pedagogiek levert specialistische jeugdzorg (Jeugdwet en WMO) middels groeps- en individuele begeleiding. Dit binnen onze locatie en/of binnen de leefomgeving van het kind, de jongere of de jongvolwassene die problemen ondervindt met schoolgang of tot de doelgroep ‘(dreigende) thuiszitters’ behoort. Het betreft een maatschappelijk probleem waarvoor de gespecialiseerde hulpverlening schaars is. Door adequate hulpverlening te verrichten worden te allen tijde subdoelen behaald en bij de ruime meerderheid van de trajecten eveneens het hoofddoel; re-integratie binnen de maatschappij.

De identiteit van Bureau voor Pedagogiek is te herkennen aan de hand van de thema’s: specialisatie, professionaliteit, multidisciplinair team, mate van betrokkenheid, hoog niveau van maatwerk, nabijheid en flexibiliteit, mogelijkheden voor een laagdrempelig aanbod, combinatie van hulpverlening en onderwijs, korte lijnen en kleinschaligheid. Daarnaast de kracht van het bezien van ‘kleine stapjes’.

Onze missie is om middels het specifieke aanbod adequate hulpverlening te bieden voor (dreigende) schooluitvallers en hun leefomgeving. Door de unieke en krachtige werkwijze is Bureau voor Pedagogiek in staat om het maatschappelijke probleem (schooluitval) te ondervangen of terug te dringen. De focus ligt op het welbevinden, interesses en motivatie van het kind, de jongere, de (jong) volwassene waarna de mogelijkheden voor ontwikkeling op niveau en naar haalbaarheid worden uitgedaagd.

Visie

Bureau voor Pedagogiek richt zich op de (dreigende) thuiszitter t.a.v. het onderwijs en heeft als hoofddoel om hem/haar te laten re-integreren binnen de maatschappij. Denk hierbij aan re-integratie binnen het onderwijs, binnen dagbesteding, een ‘ervarend leren’ traject, een passend behandeltraject en/of richting arbeid. Naast de focus op dit kind, de jongere of de jongvolwassene richt de professional vanuit Bureau voor Pedagogiek op het (micro, meso, en macro) systeem waarin hij/zij verkeert.

Doordat de professionals binnen Bureau voor Pedagogiek zich op gespecialiseerd niveau inzetten voor deze doelgroep, wordt het welbevinden en de eigenwaarde vergroot, het (sociaal) isolement verkleint en de ontwikkeling bevorderd. Het kind, de jongere of de jongvolwassene gaat weer deel uit maken van de maatschappij.

Een kwetsbaar individu in nood wat vaak maakt dat een gezin wordt ontwricht, dient professionele en gespecialiseerde hulpverlening te ontvangen die hij/zij behoeft. Bureau voor Pedagogiek laat zien dat zij middels de kennis en werkwijze die zij hanteren, een passende oplossing kunnen zijn voor dit (maatschappelijke) probleem.

Ook wenst Bureau voor Pedagogiek een bijdrage te leveren in het preventief handelen t.a.v. (dreigende) schooluitvallers. Dit met als visie: ‘het aantal thuiszitters terugdringen’.

De hoofd doelgroep van Bureau voor Pedagogiek betreft de thuiszitters vanuit het onderwijs. De ernst van het onderliggende betreffende deze thuiszitters wordt gezien als hardnekkig. Het niveau van hardnekkigheid is toegenomen, denk hierbij aan forse trauma’s en de diagnoses depressie en burn-out onder leerplichtige kinderen/jongeren. Dit interpreteert Bureau voor Pedagogiek als zorgwekkend waardoor het vizier wordt opengezet voor preventief handelen.

De droom van Bureau voor Pedagogiek is dat het gespecialiseerde en kundige team zich adequaat kan inzetten voor de regionale (dreigende) schooluitvallers. Het multidisciplinaire team werkt vanuit nabijheid, flexibiliteit, maatwerk, kennis en betrokkenheid. Hierdoor bieden we elk kind/jongere/(jong) volwassene (middels re-integratie) een plek binnen de maatschappij.