• Home
  • Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie

Methodiek

Binnen de hulpverlening die Bureau voor Pedagogiek biedt, wordt als onderliggende gedachte uitgegaan van de Rationeel-Emotieve Therapie (RET). Het voornaamste gegeven hiervan is dat een positieve beïnvloeding van negatieve of irreële gedachten, positiever gedrag veroorzaakt. RET is afkomstig uit de cognitieve gedragstherapie.

‘Er wordt uitgegaan van de mogelijkheden die er zijn’

Voor deze methodiek is bewust gekozen omdat de meerderheid van de kinderen en jongeren in de doelgroep van Bureau voor Pedagogiek moeite hebben met het leren uit theoretische informatie. Bovenstaande maakt dat het belangrijk is om te leren tijdens het opdoen van ervaringen. Het opdoen van meerdere, soortgelijke ervaringen is een continu proces omdat het moeilijk is om blijvend theoretische oorzaak en gevolg relaties te leggen. Daarnaast hebben deze kinderen en jongeren moeite met het, uit zichzelf op een reële manier, betekenis verlenen aan gebeurtenissen.

Kinderen/jeugdigen zijn unieke individuen, ze zijn krachtig en talentvol. Het uitgangspunt van Bureau voor Pedagogiek is de kracht van ieder kind/jeugdige, zij zijn competent. Door goed naar hen te kijken en te luisteren ontdekken we wat hen bezighoudt en wat ze nodig hebben. Dit principe komt dagelijks in dit vakgebied tot uiting. Er wordt gekeken ‘achter het gedrag’. Wat zijn de oorzaken van het (probleem)gedrag en wat kan het kind en zijn omgeving aanpassen om dit gedrag in adequaat gedrag om te zetten? Bureau voor Pedagogiek biedt u de mogelijkheid om samen naar deze mogelijkheden te kijken en deze het kind en/of de volwassene eigen te maken.

background2

‘Activiteiten worden ingezet als middel om een bepaald doel te bereiken’

Begeleidersrol

Tijdens de begeleidingsmomenten worden verschillende activiteiten ondernomen, waarbij het kind/de jongere in situaties wordt gebracht waarin hij/zij direct gestuurd kan worden in zijn/haar gedrag en zo succeservaringen opdoet waar hij/zij van leert. Een activiteit dient als middel op zichzelf, die automatisch verschillende situaties creëert waarbinnen een aantal essentiële leerpunten naar voren komen voor de doelgroep van Bureau voor Pedagogiek. Het is aan de kundigheid van de begeleiders om de vooropgestelde doelen bewust en gedoseerd terug te laten komen tijdens de begeleidingsmomenten.

Het is belangrijk dat er een vertrouwensrelatie wordt opgebouwd van waaruit ontwikkeling mogelijk is. Er wordt getracht naar zo min mogelijk wisseling van begeleiders en een eenduidige aanpak. Voor een leerling zijn er een minimaal aantal begeleiders in beeld. De begeleider zelf stemt de inhoud van de begeleiding af met het multidisciplinair team waarin een gediplomeerd onderwijsassistent, pedagogen, leerkrachten (PO/SO en VO/VSO), kindercoachen/jongerencoachen en een psycholoog vertegenwoordigd zijn.

Wanneer er een beroep kan worden gedaan op de zelfstandigheid van een leerling, zal een begeleider dit doen. Indien samenwerking met de begeleider nodig is, wordt dit ingezet. De begeleider zal een professionele, ondersteunende, stimulerende en coachende houding aannemen.

De verschillende begeleidingsvormen die aangeboden worden, kunnen op verschillende mogelijkheden vergoed worden. Voorbeelden hiervan zijn:

  • PGB (persoonsgebonden budget)
  • Door ouder(s)/verzorger(s) zelf
  • Plusvoorziening
  • Financiering die afgegeven is door het Samenwerkingsverband

Wanneer u nog vragen heeft na het lezen van de bovenstaande informatie kunt u mailen.