• Home
  • Ambulante begeleiding op school

Ambulante begeleiding op school

Gespecialiseerde ambulante begeleiding op school is een vorm van hulpverlening waarbij een ambulant begeleider naar de school van een leerling komt om hem/haar individueel te begeleiden. De ondersteuning kan eveneens worden ingezet voor de leerkracht(en) of de ouder(s)/verzorger(s) van de leerling. De begeleiding bestaat onder andere uit oplossingsgerichte adviezen, coaching en ondersteuning. Daarbij wordt een passend advies gevormd m.b.t. het vervolg. Het doel is dat er meer inzicht komt in de mogelijkheden en beperkingen van de leerling en de wijze waarop hiermee kan worden omgegaan. De ambulante begeleiders van Bureau voor Pedagogiek werken vraaggericht, zijn flexibel inzetbaar, hebben aandacht voor de complexiteit van de situatie en bezitten specifieke kennis, expertise en deskundigheid.

Bureau voor Pedagogiek zet gespecialiseerde ambulante begeleiding in wanneer de school handelingsverlegen is m.b.t. de begeleiding van de leerling, er een onderzoeksvraag ligt of wanneer er sprake is van een hulpvraag. Die hulpvraag kan inhouden dat een leerling extra individuele ondersteuning nodig heeft die de leerkracht in de klas niet kan bieden. Dit kan op didactisch-, pedagogisch- of sociaal emotioneel gebied zijn. De professionele ambulante begeleiders binnen Bureau voor Pedagogiek die verschillende disciplines bezitten, worden naar vraag en op maat ingezet. Zij zijn ervaren in het werken met leerlingen met (faal)angst, autisme, ADD, ADHD, hechtingsstoornis, angststoornis en pestslachtoffers. De gespecialiseerde ambulante begeleiding kan worden ingezet binnen het regulier- en speciaal onderwijs en zowel binnen het basisonderwijs als het voortgezet onderwijs. De ambulant begeleider stelt een handelingsplan op die tussentijds en aan het eind van het maatwerktraject wordt geëvalueerd. De evaluaties stellen de opbrengsten van het begeleidingstraject vast.

Uit onderzoek blijkt dat de meerwaarde van ambulante begeleiding op school de versterking van de zorgstructuur in het onderwijs is. Binnen de kaders van het passend onderwijs is dit noodzakelijk. De inzet van ambulante begeleiding leidt tot professionalisering van het team en de optimale benutting van de zorgstructuur.

Wanneer u nog vragen heeft na het lezen van de bovenstaande informatie kunt u mailen.